فروشگاه جمهوری

.

آدرس : تهران - خیابان جمهوری اسلامی - خیابان میرزا کوچک خان - شماره 39

تلفن : 66758152 21 98 + , 66758151 21 98 +

فکس : 66758150 21 98 +

فروشگاه لارستان

 

آدرس : تهران - خیابان شهید مطهری - خیابان لارستان - شماره 58

تلفن : 88851660 21 98 + , 88851920 21 98 +

فکس : 88851609 21 98 +

:: KORG - IRAN ::

:: KORG - IRAN ::

شماره تلفن همراه: تلفن شکایات و پیشنهادات : 66702450 21 98 +

اطلاعات: پست الکترونیک : feedback [at] korgmusic.net